Algemene voorwaarden locaties

Definities

Dienstverlener: hieronder wordt verstaan het bedrijf dat de accommodatie beschikbaar stelt cq. de accommodatiehouder, hierna te noemen de dienstverlener.
Klant: de rechtspersoon, onderneming en/of het geheel aan individuen dat namens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven
Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken
BuitenBusiness: BuitenBusiness en Jezoektietsleuks.nl, gevestigd aan de Beatrixlaan 23 te Hengelo Gld. is een dienstverlenende onderneming welke in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aangesloten dienstverleners promoot, bemiddelt, adviseert, organiseert en reserveringen maakt voor zowel zakelijke als particuliere klanten ten behoeve van en bij de aangesloten dienstverleners, te weten bijzondere (vergader-) accommodaties, hierna te noemen BB.

Artikel 1. Publicatie en Promotie

1.1
BB publiceert het aanbod van de dienstverlener via haar websites op internet en middels door haarzelf gekozen  promotionele activiteiten en materialen.

1.2
De dienstverlener zal aan BB kosteloos voldoende tekst- en beeldmateriaal ter beschikking stellen om een correcte publicatie mogelijk te maken.

1.3
De dienstverlener is zelf volledig aansprakelijk  voor de inhoud en juistheid van de door hem verstrekte gegevens. BB is niet aansprakelijkheid voor vorderingen voortvloeiend uit het door de dienstverlener verstrekte informatiemateriaal. De dienstverlener verbindt zich om BB te vrijwaren van aanspraken van derden in verband met het door BB gepubliceerde, van de dienstverlener gekregen,  beeld- en tekstmateriaal.

1.4
Zolang deze overeenkomst tussen beide partijen van kracht is, is BB gerechtigd het geleverde beeld- en tekstmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden. De dienstverlener verstrekt BB het recht op gebruik en redigeren van door de dienstverlener aangeleverd beeld- en tekstmateriaal.

1.5
BB publiceert en offreert de tarieven die de dienstverlener daarvoor opgeeft, welke altijd gelijk of lager dienen te zijn aan de tarieven welke de dienstverlener elders hanteert. 

Artikel 2. De bemiddeling/vertegenwoordiging

2.1
BB en de dienstverlener komen overeen dat BB als online portaal en organisatieburo bemiddelt bij de totstandkoming van reserveringen tussen de klant en de dienstverlener.

2.2
De dienstverlener geeft BB inzage in de beschikbare boekingsdagen middels het door BB aangeleverde kalendersysteem en de dienstverlener verklaart hierbij middels de door BB verstrekte inlogcode het kalendersysteem actueel te houden. Eventuele gevolgen van het niet actueel houden van het kalendersysteem door de dienstverlener komen voor rekening en risico van dienstverlener.

2.3
BB wordt hierbij door de dienstverlener gemachtigd om namens de dienstverlener klanten te werven voor de dienstverlener, hierbij de beschikbaarheid volgens het kalendersysteem van BB in acht nemend. BB wordt uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die door haar bemiddeling tussen de klant en de dienstverlener tot stand komt.

2.4 
De dienstverlener zal de via BB ontvangen aanvragen en bevestigingen van reserveringen controleren op juistheid en bij geconstateerde onjuistheden of onvolkomenheden zowel de klant als BB hiervan binnen 24 uur na ontvangst van de reservering op de hoogte brengen. Na verloop van deze 24 uur worden de doorgestuurde gegevens bindend.

2.5  
Dienstverlener kan kosteloos, d.m.v. een door BB verstrekte inlogcode, gebruik maken van een op maat gemaakt, eigen reserveringssysteem. Dit reserveringssysteem mag kosteloos gebruikt worden op de website van de dienstverlener gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

2.6 
Dienstverlener kan d.m.v. een door BB verstrekte inlogcode, reageren op aanvragen van klanten op het prikbord. Reacties dienen gepast te zijn en slechts dan toegepast te worden indien de dienstverlener daadwerkelijk aan de gestelde vraag kan voldoen.

2.7
BB behoudt zich het recht voor, onder opgaaf van redenen, de toegang tot het prikbord voor dienstverlener te weigeren.

2.8
Dienstverlener kan kosteloos, d.m.v. een door BB verstrekte code, gebruik maken van een op maat gemaakt, review-systeem/online gastenboek. Dit online gastenboek mag kosteloos gebruikt worden op de website van de dienstverlener gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

Artikel 3. De vergoeding

3.1
Dienstverlener betaalt BB een vergoeding voor de vermelding op www.buitenbusiness.nl en www.jezoektietsleuks.nl volgens het overeengekomen abonnement:
Abonnement op basis van pay-per-click  (Maandelijkse facturatie)
Inschrijfkosten, eenmalig € 150,00
Pageview  € 0,15
Opvragen telefoonnummer € 1,95
Doorklik naar eigen website € 2,95
Reageren op prikbord € 4,95
Email € 12,50
Offerte/reservering € 29,95
Maandabonnement
Vermelding op BuitenBusiness.nl € 49,95 per maand
Vermelding op JeZoektIetsLeuks.nl € 69,95 per maand
Combinatie vermelding op BuitenBusiness en JeZoektIetsLeuks.nl € 89,95 per maand
Jaarabonnement
Vermelding op BuitenBusiness.nl € 499,50 per jaar
Vermelding op JeZoektIetsLeuks.nl € 699,50 per jaar
Combinatie vermelding op BuitenBusiness en JeZoektIetsLeuks.nl € 899,50 per jaar

3.2
BB houdt zich het recht voor om kostenstijgingen wegens bijzondere omstandigheden aan dienstverlener door te berekenen. Kostenstijgingen worden door BB tijdig kenbaar gemaakt, waarbij dienstverlener de mogelijkheid geboden wordt deze overeenkomst stop te zetten.

3.3
Er worden geen extra kosten in rekening gebracht dan de hierboven vermelde vergoeding

3.4
Dienstverlener plaatst een retourlink naar haar pagina op www.jezoektietsleuks.nl op haar eigen website. Indien geen retourlink geplaatst wordt, wordt er geen directe doorlink vanuit BB naar de eigen website van dienstverlener geactiveerd. Wanneer dienstverlener aangeeft wel een directe doorlink naar de eigen website te willen, maar geen retourlink naar BB wil plaatsen, bedragen de extra kosten hiervoor € 95,-- per jaar.  

3.5 
De dienstverlener dient de vergoedingen als vermeld in de voorgaande leden van dit artikel binnen 14 dagen na de factuurdatum aan BB te hebben voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van facturen door dienstverlener worden door BB administratiekosten in rekening gebracht, te weten € 25,-- per factuur.

3.6  
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1               
BuitenBusiness is niet aansprakelijk jegens klanten voor tekortkomingen in verhuurde accommodaties of geleverde diensten door dienstverleners, noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde accommodatie of gebruikmaking van diensten van dienstverlener.  Indien BB door klanten wordt aangesproken in verband met schade, door klanten geleden tijdens of in verband met het verblijf in de gehuurde accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of gebruikmaking van andere diensten van de dienstverlener, verbindt de dienstverlener zich jegens BB om BB jegens deze klant voor elke aansprakelijkheid te vrijwaren en verbindt de dienstverlener zich tot betaling en/of verrichten en /of nalaten van al hetgeen waartoe BB aansprakelijk wordt gesteld, c.q. bij vonnis veroordeeld wordt.

4.2.
BB is niet aansprakelijk voor enige schade welke door klanten tijdens de huur van de accommodatie, deelname aan arrangementen, activiteiten en/of andere aangesloten dienstverleners wordt toegebracht.

4.3
Voorwaarden welke aan de diensten van de dienstverlener zijn verbonden, binden slechts de klant, zodat BB op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld kan worden.

4.4
BB kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van een accommodatie, aangeboden dienst, arrangement of activiteit door een niet aan BB toe te rekenen oorzaak niet, niet volledig en/of niet naar tevredenheid doorgang kan vinden. 

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1               
De dienstverlener verbindt zich om de gegevens van de klant te behandelen met in achtneming van de daarop van toepassing zijnde regels, gericht op de bescherming van privacy. Het privacybeleid is van toepassing.  

5.2
De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan na ommekomst van het eerste jaar op ieder moment door beide partijen worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het aflopen van het betreffende abonnement. Opzeggingen dienen te allen tijde schriftelijk of per email te geschieden en zijn pas definitief wanneer deze door BB zijn bevestigd. Zonder schriftelijke opzegging worden abonnementen automatisch verlengd. 

5.3
Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding worden opgezegd indien de (onderneming van de) andere partij surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt gestaakt of geliquideerd.

5.4
Op deze overeenkomst, op ieder gebruik van de website van BB en op alle diensten van BB zijn haar algemene voorwaarden zoals deze vermeld staan op de website van toepassing. Op deze samenwerkingsovereenkomst zijn geen andere algemene of bijzondere voorwaarden van toepassing, dan die naar welke hier is verwezen.

5.5
Op deze samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.