Algemene voorwaarden JeZoektIetsLeuks.nl

Jezoektietsleuks.nl is onderdeel van BuitenBusiness, gevestigd aan de Beatrixlaan 23 te Hengelo Gld.. BuitenBusiness is een dienstverlenende onderneming op het gebied van adviseren, organiseren, bemiddelen en reserveren van bijzondere locaties, groepsarrangementen, vergaderlocaties, bedrijfsevenementen en groepsaccommodaties. Tevens kunnen klanten de aangeboden groepsaccommodaties en groepsarrangementen online boeken.

Website

Op ieder gebruik van de website van Jezoektietsleuks.nl en op alle diensten van BuitenBusiness zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien zowel klanten als (rechts)personen en derden, die direct of indirect betrokken zijn bij de website en dienstverlening van BuitenBusiness, niet instemmen met de algemene voorwaarden dienen zij geen gebruik te maken van zowel de website als de diensten van BuitenBusiness.

BuitenBusiness doet haar uiterste best deze website zo volledig en correct mogelijk op te stellen, op basis van beschikbaar gestelde gegevens van accommodatiehouders en derden. BuitenBusiness is niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige of foutieve gegevens. Aan de genoemde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. De informatie op de website en het aanbod van arrangementen zal regelmatig gewijzigd en aangepast worden. BuitenBusiness draagt geen verantwoordelijkheid voor voorlichtingsmateriaal dat onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

Het overnemen van teksten, foto's, gegevens of logo's van deze website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BuitenBusiness. Het is niet toegestaan de via de website verkregen informatie over diensten of arrangementen te gebruiken en/of te kopiëren, te wijzigen, verspreiden of openbaren voor andere doeleinden dan het door BuitenBusiness beoogde doel.

Op de website kunnen hyperlinks vermeld staan. BuitenBusiness is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze links en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van deze links en de daarbij behorende websites.

Reacties van gasten in het gastenboek dienen gepast te zijn en verband te houden met het verblijf van gasten in groepsaccommodaties en/of het gebruik van groepsarrangementen. BuitenBusiness is gerechtigd reacties zonder opgaaf van redenen en zonder kennisgeving te verwijderen.

Verleende diensten

De diensten van BuitenBusiness, bestaande uit advisering, organisatie, bemiddeling en reservering van groepsaccommodaties, worden gratis aan klanten verleend in opdracht van de klant via de website, e-mail of telefonisch contact. Teneinde een correcte boeking te maken en uit te voeren bij de groepsaccommodaties dienen klanten en gebruikers van de website te allen tijde juiste en volledige gegevens en informatie te verstrekken aan BuitenBusiness.

Wanneer bedrijven en/of particulieren een reservering maken voor één van de groepsaccommodaties via de website, wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen groepsaccommodatie of dienstverlener. BuitenBusiness is geen partij bij deze overeenkomst. De reservering wordt bevestigd door de groepsaccommodatie of betreffende dienstverlener met de daarbij geldende reserveringsvoorwaarden van de betreffende accommodatiehouder of dienstverlener.
Wanneer reserveringen, in opdracht van de dienstverlener of klant, door BuitenBusiness bevestigd worden zijn altijd de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, tenzij anders vermeld. Deze voorwaarden worden u op verzoek toegestuurd.

Bij wijziging of annulering van de reservering gelden de reserveringsvoorwaarden zoals die door de betreffende accommodatiehouder of dienstverlener gemeld zijn. BuitenBusiness kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Bij wijziging of annulering van reserveringen welke door BuitenBusiness bevestigd zijn, worden de richtlijnen volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca gehanteerd.

Daarnaast kan BuitenBusiness nooit aansprakelijk gesteld worden voor een onjuiste uitvoering van via BuitenBusiness gereserveerde diensten of groepsaccommodaties. Op alle geleverde diensten en gehuurde groepsaccommodaties zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener of accommodatiehouder van toepassing.

BuitenBusiness kan door klanten niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in gehuurde groepsaccommodaties noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde groepsaccommodatie, deelname aan arrangementen of ander gebruik van door de dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten. Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van BuitenBusiness voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Daarnaast kan BuitenBusiness niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van de groepsaccommodatie en/of deelname aan een groepsarrangement en/of gebruik van andere door dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten, door een niet aan BuitenBusiness toe te rekening oorzaak, niet, niet volledig of niet naar tevredenheid kan plaatsvinden.

Wanneer mocht blijken dat BuitenBusiness aantoonbaar niet juist heeft gehandeld en de klant hierdoor schade heeft geleden, kan BuitenBusiness slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade en nooit voor meer dan 10% van het bedrag van de door de accomodatiehouder of dienstverlener gefactureerde diensten. BuitenBusiness kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.

Tarieven

De diensten van BuitenBusiness, bestaande uit advisering, organisatie, bemiddeling en reservering van bijzondere groepsaccommodaties, worden gratis aan klanten verleend in opdracht van de klant via de website, e-mail of telefonisch contact. Er worden geen bemiddelingskosten, reserveringskosten of administratiekosten in rekening gebracht.
De tarieven welke vermeld worden op de site zijn per persoon, tenzij anders vermeld. Alle tarieven welke vermeld worden op de site zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Privacy

Ten behoeve van een nog betere dienstverlening aan haar klanten, verzamelt BuitenBusiness persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan accommodatiehouders, dienstverleners en derden voor het versturen van de reserveringsbevestiging. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden voor het versturen van informatieve e-mails en elektronische nieuwsbrieven m.b.t. het aanbod en de dienstverlening van BuitenBusiness. De klant kan te allen tijde haar persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen uit het bestand. Lees meer over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens in ons privacybeleid.

Slotbepaling

Op al onze diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De in deze algemene voorwaarden gemelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens voor personeel van BuitenBusiness en/of door BuitenBusiness ingeschakelde derden.